godziny przyjęć po wcześniejszym umówieniu się

Pn-Pt 9.30-19.00

509 74 91 64
Umów wizytę

Regulamin

REGULAMIN

 

REGULAMIN Piękno na Zdrowie z siedzibą w Poznaniu, ul. Przepiórcza 4 60-162 obowiązujący od dnia 3.06 2024.

1. Zasady ogólne

 

 1. Osoby przebywające na terenie Piękno na Zdrowie zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu. Aktualny regulamin jest dostępny w recepcji Piękno na Zdrowie oraz na stronie internetowej www.pieknonazdrowie.pl 
 2. Piękno na Zdrowie nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy klientów na terenie Piękno na Zdrowie.
 3. Z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa, właściciel nie jest odpowiedzialny za urazy, utratę zdrowia bądź mienia, śmierć, powstałe na terenie Piękno na Zdrowie w wyniku jego użytkowania, o ile nie ponoszą winy.
 4. Klient/Pacjent oświadcza, iż przed rozpoczęciem uczestnictwa w zabiegach uwzględni swój stan zdrowia i nie przystąpi do nich, jeżeli ze względu na stan zdrowia, mogłyby mieć one negatywny wpływ na jego życie, zdrowie, komfort fizyczny lub psychiczny. 
 5. Zakup wszelkich usług z naszej oferty, a także samo przystąpienie do skorzystania z usługi są równoznaczne ze złożeniem przez Klienta/Pacjenta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z nich oraz że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

 

2. Godziny pracy

 

 1. Gabinet otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30-19.00 po uprzednim umówieniu się telefonicznym, sms lub online.  Piękno na Zdrowie jest dostępne wyłącznie w godzinach pracy. Ustalone godziny pracy mogą w sytuacjach wyjątkowych ulec zmianie. Zmiana może oznaczać czasowe zamknięcie, skrócenie lub wydłużenie godzin jego funkcjonowania. Użytkowanie niektórych lub wszystkich stref może zostać czasowo zawieszone w związku z nagłą koniecznością dokonania naprawy, konserwacji lub wykonania innych niezbędnych prac.

 

3. Prawo odwołania

 

Piękno na Zdrowie zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w każdym czasie przed jej rozpoczęciem z powodów niezależnych od niego, zdarzeń losowych. Zobowiązany jest wówczas do złożenia oferty zastępczej lub zwrotu uiszczonej należności/zadatku.

 

4. Wzajemne obowiązki i uprawnienia

 

 1. Cały obszar gabinetu Piękno na Zdrowie jest strefą dla niepalących.  Zabrania się:             
 2. przebywania osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, 
 3. sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,   
 4. zachowań agresywnych, wulgarnych bądź niestosownych,           
 5. sprzedaży i akwizycji.   
 6. wprowadzania zwierząt, zakłócania pobytu innym osobom,
 7. W razie niezastosowania się do zakazów, o których mowa w ust. 1-6 osoba łamiąca zakaz będzie musiała opuścić nasz gabinet.
 8. W celu zapewnienia należytego porządku i bezpieczeństwa Piękno na Zdrowie zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usług.
 9. Zabronione jest prowadzenie działalności konkurencyjnej wobec Piękno na Zdrowie. Przez działalność konkurencyjną rozumie się odpłatne lub nieodpłatne wykonywanie czynności o profilu zbliżonym do usług świadczonych przez Piękno na Zdrowie w szczególności w zakresie 
 10. Bez zgody właściciela zabronione jest prowadzenie na terenie Obiektu reklamy w jakiejkolwiek formie. Bezwzględnie wzbronione jest polecanie i zachęcanie do korzystania z odpłatnych lub nieodpłatnych usług konkurencyjnych świadczonych przez inne osoby, podmioty gospodarcze lub instytucje.
 11. Prowadzanie rozmów powinno odbywać się w sposób, który umożliwi innym Pacjentom/Klientom relaks, zarówno podczas zabiegów.
 12. Klienci/Pacjenci Piękno na Zdrowie zobowiązani są do zmiany obuwia na gabinetowe. 
 13. W przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek nieprawidłowości bądź naruszeń bezpieczeństwa, prosimy o jak najszybsze zawiadomienie właściciela.
 14. Reklamacje będą rozpatrywane i rozwiązywane indywidualnie. O sposobie załatwienia sprawy Klient/Pacjent składający reklamację zostanie poinformowany w terminie 48 godzin.

 

 

5. Płatność

 

 1. Płatność za usługę świadczoną przez Piękno na Zdrowie następuje po wykonaniu usługi, w recepcji zgodnie z cenami obowiązującymi w aktualnym cenniku Piękno na Zdrowie 
 2. Uiszczona opłata za niewykorzystane w terminie usługi oraz w przypadku wyproszenia Pacjenta/Klienta z obiektu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie, nie podlega zwrotowi.
 3. Istnieje możliwość bezpłatnej anulacji zabiegu do 24 godzin przed jego rozpoczęciem. W przypadku anulacji na mniej niż 24 godziny przed planowaną wizytą Piękno na Zdrowie zastrzega sobie prawo do obciążenia Państwa 100% wartości zabiegu. 

 

6. Zabiegi

 

 1. Piękno na Zdrowie jest strefą ciszy i odpoczynku, prosimy więc o stosowne i spokojne zachowanie, tak aby nie przeszkadzać sobie wzajemnie w chwilach relaksu.
 2. Osoby korzystające z części zabiegowej mają obowiązek wypełnić przed pierwszą wizytą kartę klienta dostępną w recepcji. 
 3. Przystąpienie do zabiegu jest równoważne z oświadczeniem, iż nie posiadają Państwo przeciwwskazań do jego wykonania.
 4. Z zabiegów mogą korzystać osoby niepełnoletnie:
 5. a) do 16 roku życia za pisemną zgodą prawnego opiekuna oraz w obecności prawnego opiekuna
 6. b) od 16 do 18 roku życia za pisemną zgodą prawnego opiekuna, podpis należy złożyć osobiście w recepcji
 7. Pracownicy Piękno na Zdrowie są uprawnieni do przerwania wykonywania zabiegu, jeśli spotkają się z niestosownym zachowaniem Gościa (np. propozycje seksualne, agresja itp.) nie zwracając jego kosztów.
 8. Spóźnienie na zabieg spowoduje jego skrócenie, nie zmieniając jego ceny.
 9. Czas na realizację Voucherów / Zaproszeń to 3 miesiące chyba, że umowa między kupującym a sprzedającym stanowi inaczej. Data ważności Vouchera/Zaproszenia znajduje się na Voucherze/Zaproszeniu.

 

7. Postanowienia końcowe

 

 1. Piękno na Zdrowie nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niestosowania się do powyższego regulaminu.
 2. W sprawach spornych nie określonych niniejszym regulaminem zastosowanie mają zapisy prawne kodeksu cywilnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.